Εργασίες εξαμήνου

Σε κάθε εξάμηνο, οι διδάσκοντες αναθέτουν στους φοιτητές μια σειρά από πανεπιστημιακές εργασίες τις οποίες πρέπει να διεκπεραιώσουν. Μέσα από αυτές τις εργασίες, αξιολογείται το επίπεδο κατανόησης των φοιτητών για ένα συγκεκριμένο θέμα,  η ικανότητα τους να σκέφτονται κριτικά, όπως επίσης και ο τρόπος έκφρασης τους μέσω του γραπτού λόγου.

Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι πανεπιστημιακών εργασιών όπως οι ερευνητικές εργασίες, οι κριτικές αναλύσεις, οι μελέτες περιπτώσεων όπως επίσης και οι διατριβές, μεταξύ άλλων. Οι απαιτήσεις τους βασίζονται στο υλικό μαθημάτων το οποίο έχουν διδαχθεί οι φοιτητές, στη βάση του οποίου οι τελευταίοι διεξάγουν ανεξάρτητη έρευνα και οργανώνουν τις σκέψεις και τις ιδέες τους σε μια σωστά δομημένη εργασία, η οποία συμπεριλαμβάνει τις κατάλληλες βιβλιογραφικές παραπομπές.

Γενικά, οι εργασίες εξαμήνου πρέπει να ανταποκρίνονται σ’ ένα υψηλό ακαδημαϊκό επίπεδο αποδεικνύοντας με αυτό τον τρόπο την ενδελεχή κατανόηση του θέματος και την ορθή χρήση της σχετικής ακαδημαϊκής βιβλιογραφίας από τους φοιτητές. Λαμβάνοντας υπόψη την κάθε ξεχωριστή περίπτωση, η ομάδα των ‘Φοιτητικών Εργασιών Κύπρου’ είναι σε θέση να εναρμονιστεί με τις απαιτήσεις της κάθε εργασίας, πάντα με γνώμονα τα χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί.  Στηριζόμενοι στο περιεχόμενο του κάθε μαθήματος και στη βάση της διεθνούς βιβλιογραφίας, οι συνεργάτες μας εγγυώνται την παράδοση μιας μοναδικής εργασίας η οποία επιτυγχάνει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για το φοιτητή.