Διπλωματικές εργασίες

Μια διπλωματική είναι μια ακαδημαϊκή εργασία ευρείας έκτασης που παρουσιάζει τα ευρήματα μιας πρωτότυπης ερευνητικής προσπάθειας που διεξήχθη από έναν φοιτητή για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου. Η διπλωματική διατριβή αφορά την τελική εργασία που απαιτείται για την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών και ο ρόλος της είναι να αναδείξει την ικανότητα του φοιτητή να διεξάγει ανεξάρτητη έρευνα, να συσχετίζει την υφιστάμενη βιβλιογραφία και να παρουσιάζει νέες πληροφορίες και δεδομένα  για το θέμα του. 

Οι διπλωματικές εργασίες ακολουθούν γενικά μια συγκεκριμένη δομή, συμπεριλαμβανομένης μιας εισαγωγής που σκιαγραφεί το ερευνητικό ερώτημα ή πρόβλημα, μιας βιβλιογραφικής ανασκόπησης που συνοψίζει προηγούμενες έρευνες για το θέμα,  ένα κεφάλαιο μεθοδολογίας που εξηγεί τις μεθόδους που υιοθετήθηκαν πριν τη διεξαγωγή της πρωτογενούς έρευνας,  την ενότητα αποτελεσμάτων που παρουσιάζει τα ευρήματα της έρευνας, ένα κεφάλαιο συζήτησης στο οποίο ερμηνεύονται τα αποτελέσματα υπό το πρίσμα του ερευνητικού ερωτήματος και τέλος τα συμπεράσματα που προέκυψαν καθώς και τις προτάσεις ως προς τη διεξαγωγή μελλοντικών ερευνών.

Η διπλωματική πρέπει να συμπεριλαμβάνει τα τελευταία ερευνητικά και βιβλιογραφικά δεδομένα, ώστε να εναρμονίζεται με τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το θέμα που διερευνάται. Αναμένεται να έχει μια πρωτότυπη και σημαντική συνεισφορά στο πεδίο σπουδών, ενώ επίσης πολύ σημαντική είναι και η αξιολόγηση στα πλαίσια παρουσίασης από το φοιτητή σε μια επιτροπή μελών ΔΕΠ με εξειδίκευση στο εν λόγω αντικείμενο.

Όπως προκύπτει από τα πιο πάνω, η εκπόνηση μιας διπλωματικής εργασίας συνιστά ένα άκρως χρονοβόρο και απαιτητικό εγχείρημα. Αντιλαμβανόμενοι τις υψηλές απαιτήσεις και τον περιορισμένο χρόνο που έχουν οι φοιτητές ως προς την υλοποίηση μιας τέτοιας εργασίας, οι συνεργάτες του ‘Φοιτητικές Εργασίες Κύπρου’ είναι σε θέση μέσω της εμπειρίας και των ποιοτικών υπηρεσιών που παρέχουν, να συνεργαστούν με τους φοιτητές σε όλες τις φάσεις εκπόνησης μιας διπλωματικής, προσφέροντας άμεση εξυπηρέτηση και πρωτότυπες εργασίες στο καλύτερο δυνατό κόστος.