Διορθώσεις

Η επιμέλεια των φοιτητικών εργασιών συνιστά ένα σημαντικό μέρος της διαδικασίας ακαδημαϊκής συγγραφής, καθώς διασφαλίζει ότι μια εργασία είναι σαφής, συνοπτική, καλογραμμένη και βεβαίως ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις της σχολής του φοιτητή. Μερικές από τις κατευθυντήριες γραμμές στην εκπόνηση φοιτητικών εργασιών είναι ότι οι προτάσεις και οι παράγραφοι πρέπει να είναι σαφείς, αποφεύγοντας τη χρήση υπερβολικά περίπλοκης γλώσσας που μπορεί να μπερδέψει τον αναγνώστη. Επιπρόσθετα, η εργασία πρέπει να έχει συνοχή, έτσι ώστε η κάθε παράγραφος συνδέεται λογικά με την επόμενη μέσω της χρήσης μεταβατικών λέξεων και φράσεων. Ακόμα μια παράμετρος που πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη κατά τη συγγραφή μιας εργασίας, είναι η χρήση της σωστής γραμματικής, σύνταξης και ορθογραφίας, έτσι ώστε η εργασία να ανταποκρίνεται στα υφιστάμενα πρότυπα της κάθε γλώσσας. Τέλος, καθότι μια ακαδημαϊκή εργασία συμπεριλαμβάνει διάφορες αναφορές από παρεμφερή άρθρα και βιβλία για το θέμα που αναπτύσσεται, οι φοιτητές πρέπει να βεβαιωθούν ότι έχουν  αναφέρει σωστά όλες τις πηγές συμπεριλαμβανομένων των αυτούσιων αποσπασμάτων και των κομματιών που παραφράστηκαν, χρησιμοποιώντας το ενδεδειγμένο σύστημα βιβλιογραφικών αναφορών (Harvard, APA, Chicago κλπ.).  

Συμπερασματικά, η επιμέλεια στην οποία πρέπει να υποβληθεί μια φοιτητική εργασία αναφέρεται σε μια διαδικασία που απαιτεί αρκετές επαναλήψεις ώστε να προκύψει ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Η ομάδα μας, βρίσκεται δίπλα στο φοιτητή και σε ότι αφορά τις διορθώσεις μιας ακαδημαϊκής εργασίας, ανεξαρτήτως επιπέδου και απαιτήσεων, παρέχοντας του γραμματική, συντακτική, βιβλιογραφική και δομική υποστήριξη με σκοπό να ανταποκριθεί στις ξεχωριστές ακαδημαϊκές απαιτήσεις του κάθε πανεπιστημιακού τμήματος και σχολής.